S-Bahn, Hamburg Ohlsdorf, 1. June 2008  S-Bahn, Hamburg Ohlsdorf, 1. June 2008  S-Bahn, Hamburg Ohlsdorf, 1. June 2008