Tram class M29, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006 
Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006 
Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M28, Gothenburg, 18. August 2006 
Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006 
Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M29, Gothenburg, 18. August 2006 
Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M29 and M28, Gothenburg, 18. August 2006 
Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M28, Gothenburg, 18. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 18. August 2006 
Tram class M32, Gothenburg, 17. August 2006  Tram class M32, Gothenburg, 17. August 2006  Tram class M31, Gothenburg, 2. September 2003 
Tram class M31, Gothenburg, 2. September 2003  Tram class M31, Gothenburg, 2. September 2003  Tram class M31, Gothenburg, 2. September 2003 
Tram class M31, Gothenburg, 2. September 2003  Tram class M28, Gothenburg, 2. September 2003  Tram class M29, Gothenburg, 2. September 2003 
Tram class M31, Gothenburg, 2. September 2003  Tram class M29, Gothenburg, 1. September 2003  Tram class M29, Gothenburg, August 1993 
Tram class M21 (now M31), Gothenburg, August 1993  Tram class M21 (now M31), Gothenburg, August 1993  Tram class M21 (now M31), Gothenburg, August 1993 
Tram class M5 (Spårvägssällskapet Ringlinien), Gothenburg, August 1993  Tram class M21 (now M31), Gothenburg, August 1993  Tram class M28, Gothenburg, August 1993 
Tram class M28, Gothenburg, August 1993  Gothenburg, August 1993  Tram class M28, Gothenburg, August 1993 
Tram class M21 (now M31), Gothenburg, August 1993